»Schmerz & zwiespältige Utopie«. Johann Georg Tribowski 1935-2002.
Retrospektive der Malerei und Zeichnung des Künstlers in Lüneburg, Bundesrepublik Deutschland.

Museum für das Fürstentum Lüneburg, 09. Dezember 2007 bis 14. Januar 2008.

Kurator: Dr. Friedrich Gross

»Ból i niejednoznaczność utopii«. Georg Johann Tribowski 1935r.-2002r.
Retrospektywna Wystawa malarstwa i rysunków artysty w Lüneburgu, Republika Federalna Niemiec.

Museum für das Fürstentum Lüneburg, 09 grudnia 2007r. do 14 stycznia 2008r.


Vita Georg Johann Tribowski

Geboren ist der Künstler 1935 in Gdynia (Gdingen). Die deutschstämmige Familie wird 1947 nach Szczecin (Stettin) umgesiedelt. Tribowski besucht dort die Kunstschule in Stettin 1954-1959, dann studiert er bei Professor Kustalski. Bis 1964 ist der katholische Maler dann frei schaffend tätig und erfüllt zumeist kirchliche Aufträge. Als Spätaussiedler kommen die Familienangehörigen 1964 über das Lager Friedland nach Hamburg. 1977 heiratet Tribowski die aus Schlesien stammende Diplom-Geographin Gertrud Bujok, die er 1974 bei einer Urlaubsreise in Warschau kennenlernte. Sie animiert ihren Ehemann zu vielen Reisen. Die Ausstellungsabteilung IX »FERNE / REISEN / ABENTEUER« zeigt entsprechende Werke. Nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland hält Tribowski zunächst an religiösen Themen fest, arbeitet aber auch an expressiven Stillleben und wendet sich sehr expressiv und zum Teil mit konstruktivistischen Mitteln dem Thema der Vergiftung und Zerstörung der Umwelt zu. Ästhetische Fragen interessieren den Künstler immer schon, und er arbeitet zunehmend an gegenstandslosen Kompositionen des Konstruktivismus, die im Spätwerk sogar dominieren.

Ausstellungsthema »Schmerz & zwiespältige Utopie«

Zwei gegensätzliche Pole prägen das Werk von Georg Johann Tribowski, die wir als »Schmerz« und »zwiespältige Utopie« bestimmen. »Schmerz« bedeutet hier im Sinne einer weltanschaulichen Erweiterung das emotional negative Betroffensein durch ernste Widrigkeiten des Lebens, Konflikte, Vergiftung der Umwelt, Gewaltausübung, Krieg. Die Ursachen liegen also in der ?schlechten Wirklichkeit? und erzeugen schmerzvolle Reaktionen, Demgegenüber sucht das utopische Denken nach einer besseren Welt jenseits der Zwangssysteme der ?schlechten Realität?. Jedoch verkompliziert die Malerei Tribowskis den thematischen Hauptgegensatz, indem sie das Utopische durch Ironie trübt und ihm so Zwiespältigkeit gibt; andererseits können Gestaltungen des »Schmerzes« durch einen utopischen Schimmer abgemildert erscheinen.


Abteilungen der Ausstellung

Um die Vielfalt des Schaffens von Tribowski vor Augen zu führen, genügt es nicht, bloß die Zuordnung zu den Haupt-Polen des »Schmerzes« und der »zwiespältigen Utopie« vorzunehmen, sondern wir haben thematische Abteilungen gebildet, die das Werk zusätzlich plausibel gliedern.

 

Abteilungen:

I/II. Schmerz & zwiespältige Utopie (Abteilung der thematischen Haupt-Pole)
III.
Suchen/Erproben bis 1971
IV.
Religiöses (Frühes Schaffen)
V.
Stillleben: Vielfalt/Variationen
VI.
Enge Veriationen eines Themas
VII.
Problematische Landschaft
VIII.
Formen/Farben/Kompositionen: Gegenstandslos
IX.
Ferne/Reisen/Abenteuer
X.
?Zyklus Umsetschutz?
XI.
Kompositionsabwandlungen: Seiten und Mitte

Curriculum vitae

Artysta urodził się w 1935r. w Gdyni. Rodzina niemieckiego pochodzenia przeniosła sie do Szczecina. Tribowski uczęszczał tam w latach 1954 do 1959 do Liceum Plastycznego, a następnie studiował u prof. Kusztalskiego. Jako wierzący katolik do 1964r. działał on zawodowo jako malarz artysta głównie na zamówienia kościelne. W tymże roku on i jego rodzina osiedliła się w Hamurgu jako pózni przesiedleńcy. W 1977r. Tribowski ożenił się z pochodzącą z Cieszyna Gertrudą Bujok, magistrem geografii, którą poznał w 1974r. w czasie urlopu w Warszawie. Wspólnie podejmowali potem liczne podróże. Artystyczny dorobek tych podróży przedstawiono w dziale IX wystawy pod tytułem »Dalekie kraje, podróże, przygody«. Po zamieszkaniu w Niemczech Tibowski pozostał początkowo przy tematyce religijnej, ale pracował też nad ekspresywną martwą naturą, a ponadto zajmował się bardzo intensywnie, po części za pomocą konstruktywistycznych środków wyrazu, tematyką zatrucia i niszczenia środowiska. Zagadnienia estetyczne już od samego początku interesowały artystę, przy czym z czasem coraz bardziej zajmował się bezprzedmiotowymi kompozycjami konstruktywizmu, które w pózniejszym okresie zaczęły dominować.

Temat wystawy »Ból i niejednoznaczność utopii«

Dzieła Georga Johanna Tribowskiego cechują się dwoma przeciwstawnymi biegunami, które można określić jako »Ból i niejednoznaczność utopii«. »Ból« w znaczeniu, w którym jest on rozszerzeniem światopoglądowego horyzontu oznacza emocjonalnie negatywną konsternację, wywołaną przez poważne przeciwności życia, konflikty, zatrucie środowiska, stosowanie przemocy, wojnę. Przyczyny leżą zatem w »złej rzeczywistości«, wywołując pełne bólu reakcje. Utopijne myślenie poszukuje natomiast lepszego świata poza przymusowymi systemami »złej rzeczywistości«. Tribowski komplikuje jednak to główne tematyczne przeciwieństwo, mącąc ironią to co utopijne i nadając temu ową niejednoznaczność, z drugiej strony łagodząc wyrazy »bólu« utopijnym połyskiem.

Działy wystawy

Przyporządkowanie »bólu« i »niejednoznaczności utopii« dwom przeciwstawnym biegunom nie wystarcza jednakże do zobrazowania wielorakości twórczości Tribowskiego, wobec czego utworzono na omawianej wystawie działy tematyczne, w których w bardzo wyrazisty sposób usystematyzowano jego dzieło.

Działy:

I/II. Ból i niejednoznaczność utopii (dział głównych tematycznych biegunów)
III.
Poszukiwania i próby (do roku 1971)
IV.
Tematy religijne (wczesna twórczość)
V.
Martwa natura: różnorodność, wariacje
VI.
Wąskie wariacje jednego tematu
VII.
Problematyczny krajobraz
VIII.
Formy, barwy, kompozycje: malarstwo nieprzedstawiające
IX.
Dalekie kraje, podróże, przygody
X.
»Cykl ochrona środowiska«
XI.
Odmiany kompozycyjne: boki i środek